Natuur mag weer welig tieren in Avelingen

Algemeen

GORINCHEM/H’VELD-G’DAM - Rijkswaterstaat werkt momenteel aan een studie om zowel stroomopwaarts de Woelse Waard, als stroomafwaarts de (Dordtsche) Avelingen zodanig in te richten dat bepaalde dieren en plantensoorten hier weer welig kunnen tieren. Daarnaast wordt studie verricht voor overnachtingplaatsen voor binnenvaartschippers. Rijkswaterstaat werkt voor dit project samen met de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam, waterschap Rivierenland en Staatsbosbeheer.

Door de afsluiting van het Haringvliet met een dam is er geen invloed meer van de zee op de benedenrivieren. Het getij is verdwenen, evenals de geleidelijke overgang van diep naar ondiep water. Daardoor veranderde het leefgebied van planten en dieren die van nature bij de zoetwatergetijdenatuur horen. Maar sinds 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Volgens deze Europese richtlijn moet de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater verbeteren. Alle waterbeheerder moeten zich aan deze richtlijn houden, zodat in 2015 de kwaliteit van het water zowel chemisch als ecologisch is verbeterd.

Het is de bedoeling dat planten en dieren, die bij zoetwatergetijdenatuur horen, terugkomen in beide gebieden. Tijdens de studie wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn. Gedacht kan worden aan de aanleg van natuurvriendelijke oevers, nevengeulen en het verondiepen van plassen zodat waterplanten, vissen en bodemdieren weer ruimte krijgen om te leven.

Voor de Avelingen is een plan afgerond. Momenteel worden de effecten en mogelijke varianten voor onder andere natuur, cultuurhistorie en scheepvaart onderzocht. Eind december zullen er één of meer varianten worden gekozen voor nadere uitwerking. Deze studie zal in juni 2011 zijn afgerond.

De overnachtingplaatsen voor binnenschippers worden in de studie meegenomen. In de regio van de Beneden- en Bovenmerwede worden 38 overnachtingplaatsen gezocht, omdat er momenteel een tekort aan is. Dit kan leiden tot onveilige situaties op de rivieren. Er zijn nu vier mogelijke locaties onderwerp van studie, waaronder de Woelse Waard en de Avelingen.

Meer info op: www.rijkswaterstaat.nl/woelsewaard en www.rijkswaterstaat.nl/dordtscheavelingen.

advertentie
advertentie