De PvdA diende donderdagavond drie moties in. De strekking van twee daarvan was om per direct het vertrouwen van burgers te herstellen. En om als gemeente ,,opnieuw om de tafel te gaan'' met respectievelijk de klankbordgroep IJzergieterij in Beneden-Hardinxveld en die van de Rokerij in Boven-Hardinxveld. Beide bewonersverenigingen liggen al lange tijd met het gemeentebestuur overhoop over de ontwikkeling van de nieuwbouwlocaties. Het gaat daarbij onder andere om de afwikkeling van het verkeer en de hoogbouw.

GEEN ENKEL VERTROUWEN Volgens PvdA-fractievoorzitter Max van den Bout hebben de twee burgergroeperingen ,,geen enkel vertrouwen" meer in de lokale overheid. ,,Het gaat ons er niet zozeer om wie er nou gelijk heeft en wie ongelijk. Maar als zo'n grote groep bedenkingen heeft, moeten wij ons afvragen of we wel op de juiste weg zitten'', lichtte Van den Bout de moties toe. ,,Een belangrijke eerste stap'' om het vertrouwen te herstellen is volgens hem ,,dat het college opnieuw in overleg treedt met de klankbordgroepen''.

Van den Bout kon op steun rekenen van Robert Philippo van Fractie Philippo D66. Ook het CDA schaarde zich achter de twee moties. Wel vond raadslid Timon van Zessen dat die eigenlijk te vroeg werden ingediend. Hij wees erop dat de rekenkamer een onderzoek is gestart naar de burgerparticipatie in Hardinxveld. Daar moet in september een rapport over komen. Het was volgens Van Zessen beter geweest dat eerst af te wachten.

Dat laatste vonden ook de coalitiepartijen TAB, ChristenUnie en SGP, die tegen de moties stemden. ,,Het moment van indienen van de moties heeft ons bevreemd", zei TAB-raadslid en oud-wethouder Benhard van Houwelingen. Hij benadrukte dat het van belang is in gesprek te blijven met omwonenden, maar gaf tegelijkertijd aan dat de bestemmingsplannen uiteindelijk in de raad behandeld worden. Volgens hem is dan ,,het moment om te wegen hoe het college met de input van de klankbordgroepen is omgegaan''.

Het heeft geen zin om toezeggingen te doen die we straks niet waar kunnen maken

Wim IJzerman van de ChristenUnie zei de moties te begrijpen en ,,we kunnen ons er ook deels in vinden''. Maar ook hij wil eerst de bevindingen van de rekenkamer zien, want ,,we lopen het gevaar ons een beetje mee te laten slepen'', zei hij. IJzerman wees erop dat een kritisch rapport van de klankbordgroep Rokerij naar de rekenkamer is gestuurd om mee te nemen in het onderzoek. Daarin wordt door de omwonenden uiteengezet wat er volgens hen allemaal is misgegaan.

De reacties van de coalitiepartijen schoten bij Philippo in het verkeerde keelgat. ,,Ik schrik me eigenlijk rot'', reageerde hij fel. ,,We gaan achter processen zitten en we hebben het niet over de inwoners.'' Hij verweet de coalitiepartijen ,,geen enkele behoefte'' te hebben om verbinding te zoeken. ,,Nee, processen, processen, processen.'' CU-raadslid IJzerman sprak dat tegen. ,,We schuilen ons niet achter processen. Het gaat om zorgvuldigheid. Het heeft geen zin om toezeggingen te doen die we straks niet waar kunnen maken.''

Van den Bout vindt dat het vertrouwen van de inwoners nu moet worden hersteld en niet pas over twee maanden. ,,Het gaat me om die onrust. Hoe kan die worden weggenomen?'', aldus de PvdA'er. ,,Dat kun je niet uitstellen tot over twee maanden. Dat moet je nu doen.''

Wethouder Trudy Baggerman zei dat beide klankbordgroepen tot aan de vaststelling van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen zijn meegenomen in het proces en dat er ,,waardevolle aanpassingen'' zijn gemaakt. Ze geeft aan dat het nu de beurt is aan alle inwoners van Hardinxveld om ,,volgens de gebruikelijke processen'' mee te praten. ,,Het bestemmingsplan van de IJzergieterij ligt nu ter inzage en dat van de Rokerij zal volgen. Daarop kan iedereen reageren.''

DERDE MOTIE De PvdA diende ook een derde motie in. Daarin wordt het college gevraagd alsnog een milieueffectrapportage (MER) op te stellen voor locatie de IJzergieterij. Volgens de PvdA is er sprake van een ,,bedenkelijke bodemsituatie'' en moet een MER-procedure de ,,ongerustheid'' bij omwonenden over de bodemverontreiniging wegnemen. Ze kreeg daarin alleen bijval van Fractie Philippo D66.

De andere partijen vinden een MER-procedure niet nodig, omdat het college op basis van het huidige onderzoek ,,geen belangrijke gevolgen voor het milieu verwacht''. Jasper de Jong van de SGP geeft aan dat de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid daarbij toezicht houdt. Die mening is ook Van Houwelingen van de TAB toegedaan. Volgens hem werkt een MER-procedure als die niet noodzakelijk is alleen maar vertragend. Volgens CDA-raadslid Van Zessen is een schone bodem van groot belang voor de inwoners. ,,Maar wij gaan ervan uit dat het college zijn huiswerk heeft gedaan en hebben daar ook het vertrouwen in."

door Ward den Besten