Uit eerdere bodemonderzoeken bij de IJzergieterij is gebleken dat er sprake is van ernstige bodemverontreiniging. In de grond zitten onder andere zware metalen zoals barium, lood, koper, nikkel en zink. Ook is er op een specifieke plek olieverontreiniging aangetroffen.

De met olie vervuilde grond moet in ieder geval worden verwijderd. ,,Dit is heel beperkt (circa 150 kubieke meter)", schrijft het college dat zich baseert op recent onderzoek dat ontwikkelaar Gebroeders Blokland heeft laten uitvoeren. In dat rapport wordt voorgesteld om op heel de locatie "een schone leeflaag van 1 meter" aan te brengen, zodat de rest van de vervuilde grond wordt afgedekt. 

GEEN MILIEUEFFECTRAPPORTAGE NODIG ,,Risico's voor volksgezondheid, ecologie en verspreiding zijn hiermee weggenomen'', schrijft de gemeente aan de PvdA. Omdat er bij de bouw van de circa 150 woningen geen ,,belangrijke gevolgen voor het milieu" worden verwacht, besloot het college dat er verder geen milieueffectrapportage (MER) nodig is. Zo'n rapportage brengt in kaart wat precies de milieugevolgen zullen zijn van een bouwbesluit. 

De PvdA probeerde een MER tijdens een raadsvergadering begin juli nog af te dwingen, maar kreeg daarvoor onvoldoende steun. De oppositiepartij kreeg alleen bijval van Fractie PHILIPPO. Dat er geen milieueffectrapportage komt, betekent niet dat het plan van aanpak rond de bodemverontreiniging niet meer wordt getoetst. Want dat moet uiteindelijk goedgekeurd worden door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Voor de andere partijen was dat ook de reden om tegen de PvdA-motie te stemmen.

Zij hebben ,,ernstige twijfels'' bij het afdekken van de vervuilde grond

Omwonenden van de IJzergieterij hebben inmiddels een jurist in de arm genomen om de voorgestelde plannen van de gemeente aan te vechten. Zij hebben ,,ernstige twijfels'' bij het afdekken van de vervuilde grond, ,,omdat deze 'oplossing' niet bijdraagt aan een verantwoord woon- en leefmilieu [...] en op termijn de veiligheid en gezondheid van de bewoners van het gebied nadelig kan beïnvloeden'', schrijft hij aan de gemeente. 

Volgens de jurist worden de gevolgen voor de omgeving door het niet opstellen van een milieueffectrapportage ,,ernstig onderschat''. Ook op tal van andere punten bestrijdt hij het bestemmingsplan voor de IJzergieterij. Het gaat onder andere om de verkeersafwikkeling en de geluidsnormen.

BENIEUWD Het bestemmingsplan zal nog door de gemeenteraad worden behandeld. ,,Ik ben benieuwd hoe verstandig de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam is'', reageert raadslid Robert Philippo. ,,Laat men de druk om met spoed woningbouw te realiseren prevaleren boven vuiligheid, veiligheid en gezond wonen? Of neemt men een wijs besluit door de vaststelling op te schorten?'' Op die manier wil hij ruimte bieden voor verder milieuonderzoek.

,,De gehele kwestie rond de IJzergieterij is met een waas van geheimzinnigheid omgeven'', aldus Philippo. ,,Er zijn burgers die niet durven in te spreken of een zienswijze in te dienen, anderen hebben een geheimhoudingsplicht opgelegd gekregen om te spreken over al hetgeen zich decennialang in het gebied heeft voorgedaan en hoe ingrijpend de bodem is verontreinigd.''

,,We betreuren het om te lezen dat inwoners geen zienswijze durven in te dienen. Als gemeente horen we graag wat inwoners van plannen vinden'', laat de gemeente in een reactie weten. ,,Je hebt als belanghebbende ook het recht om een reactie te geven op plannen van de gemeente. Alle zienswijzen worden gelezen en beoordeeld. Wanneer een (onderdeel van een) zienswijze gegrond is, kan dat leiden tot een aanpassing van het bestemmingsplan.'' Ook noemt ze het verontrustend ,,om te horen dat gesuggereerd wordt dat er geheimhoudingsplicht is opgelegd aan betrokkenen. Bij de gemeente is hier niets over bekend.'' De gemeente benadrukt in haar reactie dat er pas gebouwd mag worden als de provincie (via de omgevingsdienst) goedkeuring heeft verleend voor de aanpak van de vervuilde grond.

door Ward den Besten