Afbeelding
Coalitie Rokerij en IJzergieterij
Ingezonden

Waterhoofden IV

Opinie IJzergieterij en Rokerij

Waar is het gemeentebestuur mee bezig vragen wij ons dan af?

Twee maanden geleden (November, 2020) is wèèr, geruisloos, een zeer kritisch rapport over de gemeentelijke organisatie verschenen. Nu staan ambtenaren onder schot. Het rapport geeft goed inzicht in het (niet) functioneren van de gemeentelijke organisatie. Na het slechte rapportcijfer voor burger- en overheidsparticipatie binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam (rapport rekenkamer oktober 2020), alweer een dikke onvoldoende voor het college van B&W. De onderzoekers van het adviesbureau Deloitte, die het onderzoek naar het functioneren van de gemeentelijke organisatie uitgevoerd hebben, constateren dat de beleidsambtenaren zijn weggetrokken en de organisatie drijft (maar eigenlijk aan het verdrinken is) op een restant aan loyale ambtenaren. Ambtenaren, te klein in aantal, die juist met veel kunst en vliegwerk, al “zelforganiserend”, de gemeente draaiend proberen te houden. De opdrachtgevers, het College van B&W, van het onderzoek (en veroorzakers de van de chaos en wanorde) blijven daarbij opvallend buitenschot.

Eigenlijk wisten we het al!

Wij hebben als coalitie van kritische bewonersverenigingen met grote bereidheid tot meedenken, gemerkt dat bestuurders geen goede sturing geven aan projecten en processen en geen tot weinig ruimte laten aan ambtenaren om hun werk te doen op basis van hun competenties. Pottenkijkers worden daarbij absoluut niet gewenst en met allerlei “bestuurlijke trucjes” buiten de deur gehouden. Zeker moeten we constateren dat het college een hecht bestuurlijk gremium vormt daar waar het het afhouden van burgerparticipatie betreft. Ambtenaren worden met marsorders op pad gestuurd “lastige burgers” te intimideren en overleg uit de weg te gaan. Bestuurders zelf zorgen ervoor en spreken af met elkaar, hoe zij de burger buiten de deur kunnen houden die in hun ogen te lastig zijn (“gewoon kritisch en bereid tot meedenken”=”lastig” in Hardinxvelds bestuurlijke en ambtelijke cultuur). Als het bijvoorbeeld over verkeer gaat wordt de bal van de projectwethouder Mevr. Baggerman voor het project IJzergieterij naar de vakwethouder van verkeer dhr. Boerman gespeeld en vice versa. Zo laat je dus meedenkende edoch kritische burgers tussen het wal en schip vallen. Bestuurlijke onmacht. Gebrek aan bestuurlijke visie en goed bestuurlijk handelen, weinig ruimte latend aan ambtenaren die loyaal gedrag vertonen gedreven door angst en de organisatie leeg laten lopen, zijn ingrediënten voor een recept van chaos en wanorde!! Deloitte heeft in hun rapport opgeschreven wat wij al lang wisten.

Olie op het vuur en feiten onder het vloerkleed!

Als klap op de vuurpijl doen raadsleden van de coalitiepartijen ook nog een duit in het chaoszakje. Dhr Meerkerk van de SGP, waarschijnlijk geïnspireerd door de president van de USA, doet een “Trumpje” in de richting van zijn SGP-achterban. Hij doet koeltjes over het rekenkamerrapport en de verantwoordelijkheid van het college van B&W daarin en in het verlengde daarvan, impliciet koeltjes over zijn verantwoordelijkheid als gemeenteraadslid en aanvoerder van de grootste coalitiepartij. “Laten we waken voor onrealistische hoge verwachtingen van inwonerparticipatie” stelt hij en gaat verder “en laten wij ons niet te veel richten op degenen die moord en brand schreeuwen. Opdat wij het belang van de zwijgende meerderheid niet stilzwijgend uit het oog verliezen” (einde citaten).
Door betrokken edoch kritische burgers weg te zetten als “moord en brand schreeuwers” probeert dhr Meerkerk een stempel te drukken op hen en hen te marginaliseren en buitenspel te zetten zodat hij, zijn partij en het college van B&W, geen rekening hoeft te houden met pogingen van betrokken burgers om kritisch opbouwend te participeren in gemeentelijke projecten. In navolging van de wijze waarop bewonersverenigingen tot nu toe en al jaren lang door het college van B&W behandeld zijn. Tegelijkertijd moffelt hij het kritisch Burgerparticipatierapport de doofpot in!!
En wat te denken van “luisteren naar de zwijgende meerderheid”? Een uitermate paternalistische opstelling en “legitimering” van handen vrij om een falend college van B&W in het zadel te houden.
Ons advies: U leider van de SGP-fractie zou moord en brand moeten schreeuwen in de richting van het college van B&W en niet de tekortkomingen van het college onder het vloerkleed vegen! U leider van de SGP-fractie zou het College moeten houden aan de gemeentenota over burgerparticipatie “Samen denken en samen werken”!
Het zou leden van de coalitiepartijen sieren zich democratisch moedig op te stellen en echte inhoud te geven aan de controlerende taak van de raad t.a.v. het handelen van het college van B&W. Geeft steun aan (burger )raadsleden van de oppositie om feiten en echte waarheden over bestuurlijk, opzettelijk misleidend en intimiderend, handelen boven tafel te krijgen! Zorg dat de gemeenteraad de dienst uitmaakt in de gemeente Hardinxveld-Giessendam en niet de bouwers die hun ding kunnen doen, zonder tegenspel van de gemeentelijke organisatie. Het zal tenslotte zo zijn, nadat de woningen in het IJzergieterij-project verkocht (inclusief de gifgrond) en gebouwd zijn de aannemer, de openbare ruimte ervan overdraagt aan de gemeente. De gemeenschap erft dus milieu- verkeers- en sociale problemen. Meer chaos en op termijn meer lasten voor de burger.

Wordt tijd voor een objectieve keuring van het lokale bestuurlijke vlees door de provincie

Het wordt tijd voor een stevig onderzoek van de provincie waar ook de bestuurders van de chaos worden doorgelicht. Neem dan ook direct onder de loep, de verziekte politieke verhoudingen, de terreur van de meerderheid en autoritaire bestuursstijl van sommige wethouders. Daaronder wil immers geen zichzelf respecterende beleidsambtenaar werken.

Onze boodschap aan de raad: “Bezint eer gij begint” aan de vaststelling van het bestemmingsplan IJzergieterij.

Coalitie bewonersbelangen IJzergieterij

advertentie
advertentie