Afbeelding
gemeente Hardinxveld-Giessendam

Gemeenteraad Hardinxveld-Giessendam stelt programmabegroting vast

Politiek

HARDINXVELD-GIESSENDAM De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag tijdens haar raadsvergadering met algemene stemmen de programmabegroting 2022-2025 ongewijzigd vastgesteld. Het college is verheugd dat zij voor volgend jaar een meer dan sluitende begroting kon aanbieden. Daarnaast verwacht zij 2021 te kunnen afsluiten met een flink positief saldo van ruim € 500.000. 

De gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden op 16 maart 2022. Daarmee wordt de huidige bestuursperiode afgesloten en wordt er gestart met een nieuwe bestuursperiode, nadat de nieuwe gemeenteraad is geïnstalleerd en de coalitiepartners de formatieonderhandelingen hebben afgerond. Wethouder Theo Boerman van financiën is tevreden dat er een positieve begroting kan worden overgedragen: ,,Ik ben blij dat ik een financieel gezonde gemeente kan achterlaten. Met deze, voor mij de 16de en laatste, begroting kunnen gemeenteraad en een nieuw college voortvarend verder bouwen aan de toekomst van de gemeente. Ik wens ze daarbij veel wijsheid.” 

De belangrijkste speerpunten voor komend jaar zullen zijn: 

Bestuur (burgerparticipatie) 

De gemeente gaat (en blijft) met elkaar leren participeren. Ze experimenteren met nieuwe vormen van participatie en evalueren hoe dat gaat. Door de organisatie communicatiever te maken, willen ze de kloof tussen de samenleving en overheid verder verkleinen. Ook de Omgevingswet draagt hieraan bij door participatie te stimuleren.

Samenleven (dagrecreatie/sport en bewegen) 

De gemeente wil de recreatieve functies in Hardinxveld-Giessendam versterken door een samenhangend geheel aan recreatieve maatregelen te treffen. Er komt steeds meer aandacht voor dagrecreatie. Het initiatief rondom het buitenbad is daar onderdeel van. De stip op de horizon is om samen met de lokale ondernemers te komen tot een samenhangend aanbod dagrecreatie. Dit is ook meegenomen in de lokale economische visie. Ze zetten sporten en bewegen in Hardinxveld-Giessendam op de kaart door uitvoering te geven aan de Sportagenda en het Lokale Sportakkoord ‘Beweeg mee(r)’, als onderdeel van de Maatschappelijke Agenda (MAG).’ 

Opstellen nieuw groenbeleidsplan 

Met behulp van een uitgezette enquête en een ingestelde klankbordgroep verzamelt de gemeente informatie, wensen en ideeën voor dit plan. Onderdeel van het plan wordt het stimuleren van de verantwoordelijkheid van bewoners voor hun eigen leefomgeving. Een groene woonomgeving levert een positieve bijdrage aan onder meer biodiversiteit, sociale cohesie, gezondheid en kwaliteit van openbare ruimte. 

Afronden herstructurering gemeentehaven 

Volgend jaar rondt de gemeente een omvangrijke herstructurering van de gemeentehaven af. De kade is dan verlengd en voorzien van eigentijdse faciliteiten zoals walstroom. Een deel van de haven is verkocht en geschikt gemaakt voor scheepsbouwactiviteiten. Ligplaatsen voor de binnenschippers zijn gewaarborgd. Er komt een loskade voor aanvoer over water van materialen voor onder andere bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein. En, de publieke toegankelijkheid van de strekdam blijft natuurlijk gehandhaafd. 

Hulpvragen vanuit het sociale domein 

In 2022 gaat de gemeente aan de slag met het verbeteren van de vindbaarheid van het sociaal team. Door de samenwerking, zowel op beleidsniveau als uitvoeringsniveau zorgen we ervoor dat er een dekkend aanbod is van voorzieningen. Er kan gemakkelijk opgeschaald en afgeschaald worden in de keten. Een verbetering in de informatieverstrekking is noodzakelijk. Ze willen investeren in de website van het sociaal team en hier ook in samenwerken met hun andere samenwerkingspartners. 

Bouwen en de te korten aan woningen (in het algemeen) 

Het uitgangspunt van de lokale woonvisie is organisch en flexibel bouwen, zodat de gemeente Hardinxveld-Giessendam een aantrekkelijke woon- en werkomgeving blijft voor alle inwoners en verschillende doelgroepen. Gelet op deze ambities vraagt dit om de toevoeging van voldoende- en kwalitatief goede woningen. Hardinxveld-Giessendam zet in op het realiseren van woningen, kortom bouwen, bouwen, bouwen. Zowel door zorg te dragen voor voldoende plancapaciteit als het realiseren van (onherroepelijke) bestemmingsplannen. 

De vastgestelde begroting is vinden op de website van de gemeente: https://bit.ly/3qxoMLK

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
advertentie